Wielkość czcionki: A- A A+
header
 
 
 
Gmina Olszewo-Borki jest najmłodszą gminą w powiecie ostrołęckim. Została utworzona na podstawie Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 1972 roku. Swoją działalność rozpoczęła od 1 stycznia następnego roku. W latach 1954-1972 funkcjonowała w Olszewie-Borkach Gromadzka Rada Narodowa, ale jej terytorium było znacznie mniejsze.
Obecne terytorium gminy w dawnych czasach było bardzo poszatkowane pod względem administracyjnym. W okresie średniowiecza, kiedy podstawową jednostką religijno-administracyjną była parafia, funkcjonowały na tym terenie: parafia ostrołęcka
i sieluńska, a od 1535 roku także parafia w Nowej Wsi. W czasie zaborów, ukaz carski z 1864 roku wprowadził zmiany w administracji wiejskiej, powołując gminy jako najniższe ogniwa „samorządu” terytorialnego. Wówczas została utworzona gmina Nakły, należąca do powiatu ostrołęckiego, guberni łomżyńskiej (od 1866 r.), a po wyzwoleniu, od 1919 roku do województwa białostockiego. Wioski z parafii Nowej Wsi weszły do gminy Sypniewo, powiatu makowskiego, guberni łomżyńskiej, a po wyzwoleniu do województwa warszawskiego. Najmniejsza część terytorium obecnej gminy Olszewo-Borki, należąca do parafii Sieluń, weszła do gminy Sieluń, powiatu makowskiego, guberni łomżyńskiej, a po wyzwoleniu do województwa warszawskiego. Gmina Nakły w 1936 roku została rozwiązana i włączona do gminy Rzekuń z siedzibą w Ostrołęce. Należała do niej do 1954 roku, to jest do czasu powołania Gromadzkich Rad Narodowych.
Wydarzenia na terenie Gminy Olszewo-Borki z czasów wojen napoleońskich i bitwy pod Ostrołęką w okresie powstania listopadowego, przekraczały znacznie ramy dziejów lokalnych, wpisując się pełnym wyrazem w nurt historii ogólnonarodowej.  
 Mieszkańcy obecnej gminy Olszewo-Borki mają dwa odrębne rodowody, które niegdyś bardzo je dzieliły. Południowa i zachodnia część gminy miała rodowód szlachecki, natomiast północna część, która ukształtowała się znacznie później, miała charakter ludowy, kurpiowski, choć i na Kurpiach spotykano drobną szlachtę.
Niezależnie od tych nietrwałych granic, spotykały się tu dwie odmienne kultury, dwie różne koncepcje życia, dwie odmienne koncepcje bycia. Od południa i zachodu przenikała ku północy swym długoletnim trwaniem kultura szlachecka, a z drugiej strony wdzierała się od północy kultura kurpiowska, której artystyczne piękno przejmowane było szczególnie w dziedzinie małej architektury i sztuki. Teren gminy był  miejscem, gdzie ze względu na wspólnotę administracyjną, bardziej niż gdzie indziej, następowało wzajemne przenikanie, ścieranie się dwóch odrębnych kultur i ich wzajemne wzbogacanie się. Jednakże z biegiem czasu tych trwałych elementów kulturowych pozostawało niewiele. Pierwsza i druga wojna światowa doprowadziły do zniszczenia budownictwa regionalnego. 
 
 
          
 
 
Odbudowywane budowle ze względu na duże zubożenie ludności, miały charakter jak najprostszy i najtańszy. Potem nowe i trwałe materiały budowlane wyeliminowały pozostałe, gdzie niegdzie piękne chaty kurpiowskie w części północnej i małe dworki szlacheckie
w pozostałej części gminy. Sporadycznie można jeszcze spotkać piękne kurpiowskie kapliczki i stojące do dziś liczne szlacheckie kamienne krzyże przydrożne - symbol dawnych czasów.
 
  
 
          
 

            Ziemie obejmujące lub bezpośrednio stykające się ze wsią Olszewo-Borki u schyłku XIV wieku zostały przez księcia Janusza I Starszego w całości nadane lub sprzedane szlachcie. Tak powstały wsie: Białobrzeg, Dobrołęka, Drężewo, Olszewo, Żebry, Żerań, Nożewo i Kruki. Nadania te są pierwszą udokumentowaną wzmianką o mieszkańcach Olszewa.    
Ważnym momentem w rozwoju Ostrołęki, Olszewa-Borek i okolicznych wsi było przyłączenie ziem księstwa Mazowieckiego do Korony - Królestwa Polskiego w roku 1526. W tym czasie nastąpił szybki rozwój gospodarczy starostwa ostrołęckiego i ziem wchodzących w jego skład.
Lata Potopu Szwedzkiego, Powstania Kościuszkowskiego Księstwa Warszawskiego i wojen Napoleońskich doprowadziły tereny obecnej gminy do upadku gospodarczego. Bitwy stoczone w rejonie Olszewa-Borek, Drężewa i Ostrołęki w latach 1807, 1831, 1915 oraz przebiegająca wzdłuż rzeki Narew linia frontu dopełniła dzieła zniszczenia. 
W okresie międzywojennym Olszewo-Borki i okoliczne wsie były terenami typowo rolniczymi.
W latach 1923-24 podjęto próbę  zlokalizowania poważnej inwestycji na terenie wsi Olszewo-Borki. Projektowano usytuowanie nowej elektrowni miejskiej na rzece Omulew w miejscu dawnego młynu wodnego. Wobec szalejącej inflacji i braku funduszy budowę elektrowni odłożono i nie powrócono już do niej nigdy. Przepadła wraz z nią szansa na szybki rozwój regionu. 
               W 1954 roku miejscowość Olszewo-Borki stała się siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej. Reformy administracyjne w kolejnych latach przyczyniły się do rozwoju miejscowości gminnej, która stała się podmiejską osadą liczącą ponad 1000 mieszkańców.
 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Promowane oferty

Kontakt

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
ul. Władysława Broniewskiego 13
07-415 Olszewo-Borki
e-mail: sekretariat@olszewo-borki.pl
tel. 29 761 31 07
fax. 29 761 32 23

Śledź nas!

Copyright © 2014 Urząd Gminy Olszewo-Borki. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie 

Odsłon serwisu:
Odsłon artykułów:
61583